Artikelen:
De ontwikkeling van de astrologie

In dit artikel heb ik een compilatie gemaakt van verschillende bronnen om zodoende een lijn te verkrijgen in de ontwikkeling van de astrologie. Dat wil zeggen ik heb vele artikelen en boeken gelezen om een beeld te verkrijgen hoe astrologie in de maatschappij in het westen is geëvolueerd.
Daarvan afgeleid heb ik het in een tijdlijn geprobeerd te vatten.

Waar komt de astrologie vandaan?

Die vraag is uiteraard niet zomaar te beantwoorden.
Men kan zich voorstellen dat eeuwen geleden de inwoners van Egypte en Mesopotamië en vele andere volkeren, zochten naar de oorzaak van dingen, die hen of hun land over kwamen.

Bij gebrek aan televisie en andere luxe dingen, bv. een huis, sliepen ze dus gewoon onder de sterrenhemel, in een hutje of tentje of wellicht in een grot.
Of zaten ze bij een kampvuur, en waren veel meer verbonden met alles om hen heen, zo ook met de sterrenhemel.
En als je maar vaak genoeg de sterren observeert, komt er geheid iemand op het idee om dat in kaart te brengen.

Zoals de sterrenkaarten voor zeevaart. Ze stelden vast dat er bepaalde sterren, op een vaste plek bleven staan. En aan de hand daarvan konden ze berekenen waar ze waren.
Na verloop van tijd, viel hen op dat de kaart niet meer bleek te kloppen, sommige sterren hadden zich verplaatst tov andere sterren. Na veelvuldige observatie kwamen ze erachter dat dit planeten waren, die zich in een bepaalde tijdsbestek bewogen om uiteindelijk op het beginpunt aan te komen.
Bij sommigen rijst dan de vraag; Waarom gebeurd dit?

De mens heeft de capaciteit meegekregen om zich het waarom van de dingen af te vragen. Het woord waarom vraagt om een antwoord, en dat zochten ze,…. . en zoeken wij nog steeds.

Vervolgens werd de hemel in de gaten gehouden, en op een gegeven moment viel hen op dat bepaalde gebeurtenissen steeds samenvielen met bepaalde standen. Ze probeerden daar weer verklaringen voor te vinden, en zo ging, en gaat dat maar door.

Zelfs nu weten wij nog niet alles, wij weten al vele dingen te verklaren op astrologisch gebied maar alles, dat is ons nog niet gelukt. Ook wij zijn nog niet uitgeleerd, en een goede astroloog zal dat ook nooit zijn.

Indien men vastroest in een patroon is men niet bezig met astrologie. Want Uranus is de heerser van astrologie. Hij is de vertegenwoordiger van het principe van vernieuwing...
De hedendaagse astrologie is dan ook afgestemd op de hedendaagse behoefte aan astrologie.
En net zoals een ontdekking van iets, bv een planeet op een bepaalde tijd plaatsvind. Is dat nu juist het moment dat daaraan behoefte is.
Alles vind plaats op de juiste plaats en tijd ervoor. Dat vind ikzelf zo’n mooie uitdrukking voor het gebruik en noodzaak van ons geduld(saturnus).

Astrologisch culturen

Er zijn vele meningen uit welke cultuur de astrologie nu is voortgekomen.
Maar zoals ik geleerd en ervaren heb is het zo, dat als de mens(heid) er klaar voor is, er iets vanuit de kosmos geopenbaard kan worden.
Op verschillende plaatsen, en onafhankelijk van elkaar, kan hetzelfde idee begrepen worden.
Door verschillende mensen op verschillende plaatsen, teneinde de mensheid iets te vertellen over hun ontdekking.
Hieronder volgen een paar van deze culturen;

De eerste is de Egyptische cultuur

Ik begin hier omdat er redelijk bewijs is dat dit de oudste bron is.
Dit baseer ik op de volgende feiten.

Maagd/Leeuw tijdperk

In overeenstemming met de dierenriemtijdperken zijn er verschillende beelden gevonden die uit de desbetreffende tijden stammen.
Zo is de sfinx half leeuw, half mens, volgens de archeologen ong. 10.000/12.000 jaar oud, wat overeen zou komen met het Maagd/Leeuw tijdperk

Kreefttijdperk

Het Kreefttijdperk wordt aangetoond door het feit dat de mensen gingen verbouwen, het land vruchtbaar gingen maken.
Helaas is er geen beeld als bewijs gevonden om dit aan te tonen, maar er zijn momenteel diverse schatten opgedoken in de rode zee uit lang vervlogen tijden.
Wellicht dat daar nog een beeld of iets anders naar boven gehaald wordt wat hierop aansluit.

De Egyptische bevolking werd in deze jaren gedwongen door de droogte, om dichter bij het nijlgebied te gaan wonen. Daar was de grond vruchtbaarder en zo waren de mensen beter bestand tegen de droogte die nu de Sahara inmiddels heeft gevormd.
De Egyptenaren waren echter erg vasthoudend aan hun oude leefmethoden, ( het vasthoudende aan het verleden is ook kreeft) ze waren immers voorzien van de Nijl dus de landbouw werd nog uitgesteld.

Tweelingentijdperk

Veel mensen uit andere gebieden rondom Egypte trokken naar het gebied bij de Nijl.
Hierdoor leerden de Egyptenaren de technieken van de landbouw kennen. Doordat er steeds meer mensen naar het gebied rond de Nijl kwamen, groeide de bevolking zodanig dat er alleen nog maar aan landbouw gedaan werd.
De vroegere bestaansmiddelen; de jacht en de visserij brachten niet meer genoeg voedsel op. En de bevolking leerde van de nieuwe mensen om het land te bewerken ( het netwerken van tweelingen)

De overgang van het jagen naar de landbouw werd rond 4000 voor Christus voltooid. Toen men overging op de landbouw betekende dit ook dat men moest gaan samenwerken.

En de weinige overblijfselen uit deze tijd tonen verwantschap met het tweelingenprincipe; bv. de Neteroe tweelingen, de verdeling in boven- en beneden Egypte.
De tempels met twee ingangen, deze werden alleen in deze tijd gebouwd.
Typerend voor dit tijdperk waren de tweelingsteden, welke de hoofdsteden van boven en beneden Egypte waren. Ze zijn uniek voor dit tijdperk.

Stiertijdperk

Dit tijdperk werd door Egypte getoond dmv de stier Mentu. Men zag dus duidelijk een verschuiving van de accenten van de symboliek in de Egyptische cultuur.
Nu was het de stier Mentu die overal verscheen, in namen van heersers, bv Mentuhotep de tweede.

Ramtijdperk

Mentu de stier werd vervangen door Amen de Ram. Sfinxbeelden met ramhoofden sierden de ingang van de tempel van Karnak geweid aan Amen.
En de farao’s hadden vaker het woord Amen in hun namen opgenomen bv. Amenhotep, amenofis, Toetanchamon.
Egyptische astronomie

Ook waren ze heel vroeg met de berekening van het jaar. Ze wisten heel nauwkeurig dat de aarde 365,25636 dagen nodig had om een omloop om de zon te maken.

Uitleg:
Dit is terug te vinden in het feit dat het Ramses II beeld bij Abu Simbel, al 3200 jaar op 22 februari ( op de dag van zijn kroning ) wordt verlicht, door een schacht in de muur van de tempel.
Als de Egyptenaren niet precies zouden weten waar ze mee bezig waren, zou het beeld allang op een andere datum verlicht worden.
Alleen die 0.00636 dagen=9,1584 minuten per jaar maal 3200 jaren= 29306.88 minuten=488,448 uren=20.352 dagen verschil.
Met andere woorden, indien ze niet gelet zouden hebben op het kleinste detail van de jaarberekening zou het beeld van Ramses II verlicht worden op 2 februari in plaats van 22 februari.
Dat geeft toch wel aan hoe fanatiek ze daarmee bezig zijn geweest.

De astronomische verdiensten van Egypte zijn inmiddels algemeen aanvaard, de astrologische nog niet.

De Grieken

De Grieken worden beschouwd als een van de grondleggers van de westerse filosofie, maar waar haalden de Grieken hun kennis vandaan?

Astrologie werd in Griekenland ook bedreven, de planeten werden vereerd dmv de griekse goden die in analogie de kwaliteiten van hun planeet vertegenwoordigen.
De Griekse Goden zijn;

Grieks:Nederlands:
HeliosZon
Selene/ ArtemisMaan
HermesMercurius
AphroditeVenus
AresMars
ZeusJupiter
KronosSaturnus

Pythagoras (570 tot 497 voor Chr.) had een aantal jaren in Egypte de tempels wiskundig bestudeerd.
En naast Pythagoras zijn er nog veel meer andere bekende Griekse wiskundigen/ filosofen/ astronomen, die dat hadden gedaan.

Bijvoorbeeld Thales. Hij leefde van 624 tot 547 v. Chr. Hij was een oude Griekse filosoof uit Milete, en een geestelijke leraar voor Pythagoras.
Hij wordt gezien als de eerste natuurwetenschapper en wiskundige. Van zijn werk is niets bewaard gebleven.

Via zijn leerling Anaximander stichtte hij de Milesische School, een groep filosofen die zich volgelingen van Thales noemden. Zij worden beschouwd als een van de grondleggers van de Westerse filosofie.

Omdat alles wat van Thales overgebleven is, opgeschreven is door anderen, is niet met zekerheid te zeggen dat hij alles zelf heeft bedacht. Zo zou hij bijvoorbeeld zijn wiskundige kennis hebben opgedaan, tijdens één van zijn reizen in Egypte, waar die kennis dus al bestond.

Dan Eudoxus (408 tot 355 v. Chr.) In zijn jeugd studeerde hij bij de Pythagorëers, en ook enkele maanden bij Plato in Athene.
Ook leerde hij astronomie van de priesters van de farao, in Egyptische Heliopolis. Dit is bekend en maakt het dus zeer aannemelijk dat de kennis is overgedragen, ipv ontwikkeld door de Grieken.

De tweede cultuur is de Hindu-cultuur

In de oosterse landen en met name India, is er ook bewijs gevonden namelijk: De Rig Veda, een oud Hindoeïstisch heilig geschrift, waarvan de oudheid geschat wordt op 1900 v. Christus( er wordt zelfs gespeculeerd over 4000 v. Chr).

Wat is de Rig veda?

Veda betekent letterlijk vertaald: Ster.
Vertaald vanuit het Sanskriet: Geschrift van inzicht
Een andere vertaling is: Voordat alles begon...

De Vedische geschriften

Er zijn vier Veda’s : Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda en Atharva Veda

De Veda’s zijn heilige geschriften waarin het fundament van het Hindoeisme is neergelegd.
"Veda" betekent inzicht. Een inzicht in weten maar ook in voelen. De samenhang, de symboliek in analogie te begrijpen. Inzicht zit in je hart, is de boodschap...

Rig Veda

Van de vier Veda’s is de Rig Veda het oudst en bestaat uit 1028 hymnen.
De Rig Veda bevat veel levensvragen, kennisvragen aan God.
Belangrijke goden uit deze Veda zijn Agni (Vuurgod) en Indra (Regengod). Het dagelijks gebed, (de ode aan de God Savitri, de Zon en schenker van licht en zuiverheid.

In de Rig Veda vinden we bewijs van het bestaan van de Zodiak. De oorsprong van de zodiak van de 12 tekens wordt normaliter toegedicht aan Babylonië en gedateerd op ongeveer 600 v.Chr.

Maar in de Rig Veda (RV 1:164:11) wordt verteld: "Het wiel van de Zon aan de hemel heeft 12 stralen en wordt onderverdeeld in 360 paren van 'zonen'. Deze 'zonen' zijn de dagen (bestaande uit dagen en nachten). Dit getal van 360 is ook de verdeling van de cirkel in 360 graden. Deze ontdekking, de cirkelverdeling in 360 graden, die werd normaliter aan Babylonië toegeschreven.

Ook worden de 12 dierenriemtekens net als de 7 planeten en de Maansknopen verschillende keren genoemd in de Rig Veda.

De derde cultuur is de Mesopotamische cultuur

Mesopotamië omvat tegenwoordig het huidige Irak, Koeweit en Syrië

Rijken in Mesopotamië en Egypte

Data:Heersers:
± 3000:De Sumerische tempelhuishoudens vierden hoogtij, totdat de Akkadiërs, met hun militaire bevelhebbers, hen in een ondergeschikte rol drukten.
± 2300-2100:Rijk van de Akkadiërs
± 1900-1600:Rijk van de Amorieten (oud-Babyloniërs)
± 1600-1200:Oude en nieuwe rijk van de Hittieten
± 1600-1100:Nieuwe Rijk in Egypte
± 1200-1000:Kleine lokale staten (geen grote rijken)
± 1200-600:Oude en nieuwe rijk van de Assyriërs
± 600-500:Rijk van de Chaldeeën (nieuw-Babyloniërs)
± 500-300:Rijk van de Meden en de Perzen

Het duurde tot de 5de eeuw voor Christus voordat de Babylonische geleerden, de Chaldeeërs, zich aan de studie van de wetmatigheden van de hemelsbewegingen zouden wijden. Maar al heel gauw waren de Babyloniërs in staat de astronomische constellaties vooruit te berekenen.

Dat zet me aan het denken of ze ineens alles wisten of dat ze iets hadden gehoord van beide voorgaande culturen...

In ieder geval waren de Chaldeeërs, erg bedreven in wiskundige stelsels en zijn diverse kleitabletten met horoscopen teruggevonden met planeet , teken en huizen aanduidingen. Zij waren erg in de weer om standen van de planeten te associëren met gebeurtenissen.

De reputatie van de Chaldeeërs zorgde ervoor dat tot lang na de tijd van de Chaldeeërs (uit nieuw Babylonië) een astroloog nog een Chaldeeër genoemd werd. Zij leefden in een tijd dat lichaam en geest EEN waren, en in analogie gedacht werd.

Wat is analoog denken?

Analoog denken is het denken in eenheid. Dat wil zeggen dat hetzelfde iets, op verschillende niveaus tot uiting kan komen.

Zo is een mens een lichaam en een ziel, samen een eenheid vormend. Ze zijn allebei noodzakelijk voor het leven, maar toch zeer verschillend. Maar in principe gelijk, omdat men zonder beiden niet zou bestaan.
Een ander voorbeeld is dat van het wijnglas en de prullenbak, beiden bedoeld om iets in te doen, maar toch zo verschillend.

En zo zouden wij ons ook op moeten stellen; er zijn vele waarheden, en er leiden vele wegen naar Rome. Met andere woorden, jouw weg hoeft mijn weg niet te zijn. Maar ga er niet vanuit, dat hij per definitie, van beginsel af aan fout is.

De uitvoering, van jouw weg, wellicht. Maar kijk ook, naar de achterliggende gedachten, zo zal men indien men de moeite doet, om alle religies ter wereld na te gaan, uitkomen op het beginsel van de Ene, met wie alles begon.

Alleen in de uitvoering van de religies, zijn verschillende vormen aangenomen, die men nu tegen elkaar inzet, of heeft ingezet, maar de basis blijft gelijk. In een hoger licht gezien is alles even juist en noodzakelijk: "vele vormen, één waarheid."

En die gedachte zijn we in de loop van de tijd stukje voor stukje kwijt geraakt. Er werden voornamelijk op wetenschappelijke basis aannamen gedaan, en moesten er stoffelijke/ materiele bewijzen zijn.
Het causale denken van oorzaak en gevolg wat begon in de verlichting, is in het heden nog sterk aanwezig.
Maar, ook is het analoge denken veel populairder geworden de laatste decennia.

Het feit dat de astrologie zo moeilijk te bewijzen valt, ligt ook aan het analoge principe.
Zo zijn er vele niveaus waarop een horoscoop geduid kan worden.
Maar wat in beginsel aanwezig is in een horoscoop, de basis energieën, zijn op verschillende manieren te gebruiken.

Als voorbeeld, van die energieën, kan hier dienen het bekende GEWETEN, dat innerlijke stemmetje dat er altijd is, maar waarnaar wij niet altijd willen luisteren.
Een energie die men wel of niet kan volgen, en kies je voor NIET heeft ook dat weer een reden dan ben je er bv. op dat moment nog niet rijp voor geweest, moest je eerst nog iets anders doen voordat je het in zijn geheel zou kunnen bevatten.
Maar een ding is zeker: alles gebeurt met een reden.
Het menselijke probleem hier is het "niet willen" onderkennen en het" niet willen" begrijpen van die reden.

En dan nog niet eens te spreken over het collectieve erfgoed van de samenleving waarin iemand is opgegroeid en de persoonlijke omstandigheden, en de vrije wil van de mens om keuzen te mogen maken...

M.a.w. er zijn tig mogelijkheden aanwezig, de kunst is dan ook dat een goed opgeleide astroloog in dialoog met de cliënt zijn of haar pad eruit haalt en de knelpunten duidelijk maakt.
In de dialoog met de cliënt volgt de astroloog het relaas van de cliënt teneinde de knelpunten aan te wijzen en daarmee de samenhangende oplossing duidelijk te kunnen maken.

Wie was de eerste astroloog?

Deze vraag is onmogelijk te beantwoorden. Maar zoals hierboven te lezen is, is het eeuwen geleden begonnen. Ik zal mij beperken tot datgene wat vrij zeker is, en vanaf onze jaartelling.

De eerste astroloog na Christus die mij bekend is, is Ptolemeus.
Dat was een Griekse astronoom, astroloog en geograaf die rond 100-170 na Christus leefde. Hij ontwikkelde een wiskundig systeem om planeetstanden te berekenen, en dat was de standaard tot de 16de eeuw. Ook schreef hij twee heel bekende boeken.

De eerste was de Almagest. Een verzamelwerk van in totaal 13 boeken waarin hij de bewegingen van de Zon, Maan en de toen bekende planeten op wiskundige basis in kaart bracht,( inclusief Zonsverduisteringen, Maansverduisteringen de zogenaamde SAROS-cyclus van 18 jaar en 11 dagen, (en dat is overigens gelijk aan 1 omloop van de Maansknoop), dit is een astronomisch werk.
Zijn tweede werk is de Tetrabiblios. In dit werk probeerde hij betekenissen te koppelen aan de planeten en hun standen.
Het begin van de astrologie, in geschrift.

En voor de duidelijkheid: dit boek is nog steeds in gebruik op vele universiteiten, al proberen velen (studenten en professors) over de duidelijke astrologische verwijzingen heen te lezen...

Ptolemeus ging ervan uit dat de aarde het centrum van ons stelsel was en iedereen bleef dat geloven totdat N. Copernicus met zijn theorie kwam.

Het geocentrische wereldbeeld van Ptolemeus, dat is de aarde als middelpunt nemend waar omheen alle andere planeten draaien, werd veranderd toen Copernicus met de revolutionaire theorie kwam dat de zon het centrum was, en dat alle planeten om de zon heen draaiden, dus ook de aarde.

En weg was het idee dat de aarde het middelpunt was, men kan zich dan ook voorstellen dat er een hele discussie over was, het was bijna heiligschennis, (zoals Galileo Galilei, in 1633 mocht ervaren toen hij vanwege steun aan dit wereldbeeld door de paus in huis arrest werd gezet. Zijn laatste woorden toen, moeten zijn geweest "Eppur si muove,"(en toch beweegt zij - namelijk de aarde om de zon) heeft geroepen)

Het idee van Copernicus uit 1543 werd meer aanvaard, dan dat van Brahe uit 1588.
Brahe ging er van uit dat alle planeten om de zon draaiden behalve de aarde, want de zon die draaide dan om de aarde heen.
Nadat deze theorieën de wereld in gelanceerd werden, kon de astrologie ook verder evolueren, en de bekendste astroloog van die tijd en volgens sommigen van alle tijden is Nostradamus die leefde van 1503 tot 1566, maar ook was hij arts en gebruikte de astrologie voor zijn analyses, een van de eersten die medische astrologie weer toepaste in het westen.

Verdere ontwikkelingen van de astronomie en astrologie

De bekende Duitse astronoom Kepler (1571-1631), ( hij was assistent van Brahe) bestudeerde de modellen van Brahe zorgvuldigen kwam met de wetten van Kepler.( Die nu nog steeds in gebruik zijn)

Hij berekende de elliptische banen* om de zon heen, en dmv zijn gehele onderzoek gaf hij meer fundering aan het model van Copernicus dan aan dat van Brahe.
(* De planeten bewegen niet in mooie cirkels om de zon. De banen van de planeten zijn een beetje uitgerekt. Zo'n uitgerekte cirkel noemen we een ellips. Hierdoor staan de planeten niet altijd even ver van de zon.)

De ontdekking van de elliptische banen, werd dmv de eerste primitieve telescoop gedaan.
Na de uitvinding van de telescoop (zie artikel ontwikkeling van de telescoop) van Galileo Galilei.( die hij ontwikkelde op basis van de vinding van de Nederlandse Jan Lippershey) met het beeld ondersteboven.
Ontwierp Kepler, de eerste telescoop met rechtopstaand beeld, en was zo in staat om zijn ontdekking duidelijk waar te nemen.

Kepler was opgegroeid in de tijd dat astronomie en astrologie met elkaar verbonden waren men zag ze niet los van elkaar.
Dit was Holisme, wat betekend:" zo boven, zo beneden,"( het analoge denken).

Hijzelf en zijn zeer gewaardeerde collega Galileo Galilei, hielden van abstrakte wetenschappelijke basissen. Kepler probeerde, uit alle macht, om de astrologie te bewijzen.
Ook hij faalde in de bewijsvoering. En na de breuk met de kerk en de astrologie, hadden Kepler en Galilei, in het openbaar voor de wel te bewijzen astronomie gekozen.

Charlatans die snel geld willen verdienen maakten misbruik van de astrologie. Die kwam daardoor in een slecht daglicht te staan. Sommigen gingen zelfs zover om de horoscoop van Jezus van Nazareth in verschillende versies voor waarheid te verkopen, en zijn verrijzenis te verklaren. Op een gegeven ogenblik ging het gewoon te ver, en werd als heiligschennis aangemerkt en werd de astrologie verboden.
Wat in tegenstrijd is met christelijke kloosters waarin de astrologie verder bestudeerd werd.

Het feit dat de ster de drie wijzen naar Jezus hebben gevoerd, laat zien dat ze astrologen waren die op basis van de sterren naar Jezus kwamen.

Tot 1580 hadden de kerk en de adelijken altijd een hand boven HUN astrologen gehouden.

Maar de charlatans gingen te ver en de kerk verbood de astrologie, die door middel van te weinig bewijzen de splitsing van astrologie en astronomie te weeg bracht.
Ze vonden te weinig feiten in die jaren, en de astrologie raakte in een slaaptoestand hier in Europa.

Echter in die rust toestand, van grofweg 1650-1900. Wat een stagnatie met reden aangeeft, is de astronomie/ en de wetenschap, in een versneld tempo geëvolueerd en zijn er prachtige ontdekkingen gedaan, waar wij moderne astrologen ons voordeel mee kunnen doen. Er is veel meer informatie beschikbaar.

Een van de grote bekende astrologen voor de rust was William Lilly (1602-1681).
Hij studeerde medicijnen, maar kon dit door omstandigheden niet afmaken en ging naar Londen waar hij de weduwe van zijn baas trouwde. Zodoende werd hij een welvarend man.

Toen had hij de tijd en mogelijkheid om zich in de astrologie te verdiepen(1641) en zijn boek Christian Astrology verscheen in (1647). Hij kon zijn studie medicijnen nu wel afronden.
Hij hielp de minder bedeelden gratis, maar voor zijn astrologische duidingen liet hij zich wel betalen. Zijn bekendheid heeft hij te danken aan zijn inzicht in de Horary astrology. Dat is uurhoek astrologie, waarin men op basis van de tijd van de vraag, een horoscoop trekt en duidt.
Hierdoor krijgt hij het antwoord, evenals wat de aanleiding daarvoor was en nog vele andere dingen.

Hoe begon de wederopkomst

De tijd van de Franse Revolutie luidde een tijdperk in van hervormingen. De ontdekking van Uranus (13 maart 1781) had hier alles mee te maken.

Uranus is de vernieuwer en doorbreker van de consensus, hij is revolutionair. Zodoende past het prachtig in het plaatje, dat de Franse Revolutie toen plaats vond, ten tijde van de ontdekking van Uranus.
Maar ook is hij de heerser van astrologie en deze bruiste op in het westen. Een van de ontdekkingen die plaatsvinden op een tijd en plaats die daarvoor rijp was.

(In de vele oosterse landen was er overigens geen sprake van onderdrukking van astrologie, dat is iets typisch westers.)

De eerste die deze roep volgde was Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), uit Rusland.

Zij volgde haar roeping van binnen en koos voor haar eigen individualiteit. Ze verbrak haar verloving met de generaal, op 17 jarige leeftijd, en vluchtte. Want dat hoorde uiteraard niet in die tijd.
Zij was de eerste die oosterse wijsheden combineerde en terugvond in westerse literatuur. Door HPB zijn begrippen als b.v. yoga, tantra, karma en reïncarnatie in Europa gemeengoed geworden.

Verder werd zij geïnspireerd door vele oosterse wijsgeren die haar van de kennis voorzagen op mediamieke wijze. Met als doel om de theosofische vereniging te stichten.
Zij herintroduceerde dus de esoterie weer in het westen.

Ze werd opgevolgd door Alice Bailey (New Age). Zij schreef een hele reeks boeken; onder andere schreef ze Esoterische Genezing en Esoterische Astrologie.
Dane Rudhyar was bevriend met haar. Ook publiceerde zij het bekende boek van Dane Rudhyar "Astrologie, Aanleg en Karakter" voor het eerst in Amerika. In het werk van Rudhyar vind je vaak de gedachtenwereld van de theosofie terug.

Wat is de theosofie?

Theosofie is geen religie, maar is meer een allesomvattende filosofie. Deze is gebaseerd op de natuurwetenschappelijke, geestelijke en psychische evolutie van de natuur.
Theosofen zoeken naar de werkelijkheid, naar de waarheid achter die uiterlijke verschijnselen en de diepere bedoeling van woord, symbool en gebaar.

Daaruit afgeleid is het een kleine stap naar astrologie, die immers ook zoekt naar de diepere bedoeling van de astrologische symbolen.

Maar ook bekende dichters zoals Friedrich Schiller (1759- 1805) zijn ervoor verantwoordelijk, dat het volk weer meer open begon te staan voor astrologie en verwante onderwerpen.

Dankzij hun werken, waarin zij hun rebellie ook aan het volk mededeelden, vroegen ze zich levensvragen af en wilden antwoorden,…..en die zochten ze in het hogere, in de theosofie en van daaruit in de astrologie.

Vanuit de theosofie is de antroposofie ontstaan, onder leiding van de Oostenrijkse Rudolf Steiner (1861-1925).
Het grootste verschil tussen beiden( theosofie en antroposofie) is dat antroposofie (anthropos (mens) + sophia (wijsheid )) gelooft dat Christus niet opnieuw op aarde zal verschijnen in een andere gedaante, maar te vinden is in vele mensen.
Dat Christus een geestelijk wezen is dat zonder beperkingen door elk mens, in het hier en nu, kan worden gevonden en gekend, maar dat niet opnieuw geïncarneerd.

Zoals de theosofen bijvoorbeeld dachten van Jiddhu Krisnamurti. Ze dachten dat hij de nieuwe Christus was, en waar hijzelf het overigens helemaal niet mee eens was.

Vervolgens treed er nog iemand op de voorgrond, dat was Alan Leo(1860-1917). Hij zorgde ervoor dat de wereld van de astrologie groter werd. Hij beïnvloede de stroming van de astrologie in Nederland en diverse andere Europese landen.

Hij begon als een handelsreiziger en huurde een kantoortje in de buurt van Fleet Street in Londen.
Daar begon hij horoscopen te trekken. Leo was een pionier, want er waren in de westerse wereld bijna geen astrologen meer te vinden. En zijn eerste klanten waren voor het merendeel aangesloten bij de theosofische vereniging.
Leo droeg zijn kennis verder uit door een serie boeken te publiceren onder de titel:" Astrologie voor iedereen."

Hij heeft een geheel netwerk opgezet van astrologie geïnteresseerden, over diverse Europese landen.

Het waren zijn tijdschriften, waardoor de astrologie in Nederland zich kon wortelen.
In 1907 werd het astrologische tijdschrift Urania opgericht. Urania wordt tegenwoordig uitgegeven door de Werkgemeenschap van Astrologen.
In 1915 heeft Alan Leo de Astrological Lodge gesticht in Londen.

Ook in Duitsland is de astrologie zeer populair geworden. Daar werd zelfs een Academische Vereniging voor Astrologisch Onderzoek opgericht, waarbij ruim honderd Herren Doktoren zich aansloten.

De bekendste Duitse astrologe was Elsbeth Ebertin (1880 – 1944). Haar zoon Reinhold Ebertin (1901 -1988) en haar kleinzoon Baldur Ebertin zijn in haar voetstappen gestapt en hebben ook veel voor de astrologie in Europa betekend.

Zo heeft Reinhold het tijdschrift ’Kosmobiologie’ opgericht en de Hamburgse school voor Astrologie overgenomen van Dr. Witte, die nu wordt voortgezet door zijn zoon Baldur (1933)

Deze Hamburgse school heeft zijn bekendheid verworven door middel van de diepere uitwerking van midpunten.
Dr. Witte die de geschriften van Dhr. Albert Kniepf, (die rond 1900 opdoken), uitgebreid bestudeerd had, gaf zijn kennis door aan Reinhold Ebertin, die het boek ’Kombinaties van planeetinvloeden’ publiceerde.
Het gebruik van midpunten was niet nieuw, halve afstandpunten werd al door Guido Bonatti (leefde omstreeks 1230), de hofastroloog van keizer Frederik de II gebruikt.
Ook Alan Leo vermelde deze werkwijze in zijn tijdschrift ’Modern Astrology’

In Amerika leefde er echter nog een zeer belangrijke vrouw, namelijk Evangeline Adams (1868-1932)
Zij ging in de leer bij Dr. Smith die homeopaat/ astroloog was en leerde al gauw dat verschillende vergiften bij juist gebruik genezing brachten, en dat was een van de openbaringen van Adams.

In haar tienerjaren verloofde ze zich, en net zo rebels als Blavatsky ging ook zij ervandoor. Ze verbrak de verbintenis en ging naar New York.

In New York opende ze een astrologiepraktijk in het Windsor hotel, het enige dat haar een astrologiepraktijk liet starten. Zij voorspelde vele rampen en deed veel om naamsbekendheid te verkrijgen.

In New York werd ze twee keer gearresteerd. De eerste keer in 1911 en de tweede keer in 1917 beide keren voor waarzeggerij.

Na de tweede keer was ze vastbesloten om astrologie legaal te maken en ze daagde de rechter uit voor een duiding!

En hij was zo onder de indruk van haar duiding dat hij haar vrijsprak en haar complimenteerde met de woorden:"U verheft astrologie tot het niveau van een exacte wetenschap"! De horoscoop die zij duidde was die van de rechters bloedeigen zoon.

Adams manier van werken had veel weg van die van William Lilly dat komt in een aantal boeken van haar naar voren.
Er was ook nog iemand anders met wie zij een boek heeft geschreven en wellicht meerdere, daarover zijn de meningen verdeeld, en dat was de occultist Aleister Crowley (1875 –1947), het boek heet: "The General Principles of Astrology."

Crowley was een machtige man en een leider van de Golden Dawn, die na het overlijden van HPB is opgericht, net als vele andere vrijmetselaars. Velen vonden dat ‘hun ‘kennis geheim moest blijven, en zo werden er vele geheime genootschappen opgericht.

Crowley echter maakte veel openbaar, en leefde volgens zijn regels die hij in een visoen had doorgekregen. Ook bekent van de Crowley tarot.

Inmiddels zijn we aangekomen in de 20ste eeuw en 83,5 jaar voor mijn eigen geboorte werd een van de meest inzichtsvolle astrologen die mij bekend is geboren, namelijk Dane Rudhyar, de grootvader van de Humanistische Astrologie.

Hij is geboren in Frankrijk onder de naam Daniel de Chenneviere.
Hij veranderde zijn naam in Dane Rudyar toen hij in 1923 naam New York emigreerde, omdat hij zijn leven wijde aan het ‘zaad’ van de toekomst, zoals hijzelf het verwoorde.
Hij bedoelde daarmee dat hij een nieuw leven begon, als iemand die zijn tijd ver vooruit was, en als pionier in de astrologie een nieuwe zienswijze introduceerde.
Namelijk die van de Humanistische Transpersoonlijke astrologie( zie artikel H T astrologie).
Hij inspireerde talloze astrologen om de astrologie anders te bekijken, en tegenwoordig kunnen wij astrologen niet meer zonder hem, hij is degene geweest die de huidige astrologie wereld-vatbaar heeft gemaakt.

In Amerika en Europa werken astrologen samen, hij verbond continenten met elkaar. En gaf een psychologische wending in de duiding van horoscopen.

Uiteraard zijn er vele inspirerende astrologen in deze tijd te vinden zoals bv Jeff Green, Robert Hand en vele vele meer,en hierover kan ik nog pagina’s schrijven maar dat zal ik jullie lezers besparen.

Bronnen:
    1. Discovery Channel
    2. J.R. en W.H. McNeill, Het menselijk web (Utrecht 2003); R. Hooker, World
      civilisations (1996)
    3. R. Ebertin "kombinatie van planeet invloeden
    4. R. Hand artikel "The History of Astrology – Another View"
    5. M. Uyldert kosmische samenhangen
    6. www.khaldea.com
    7. William Frederick Allan Alan Leo - A Biography by C. Ravin, Esq. with
      Margaret E. Hone Spring 2000
    8. Biografie HPB door Sylvia Cranston
    9. Brief Biography of the Amercican astrologer Evangeline Adams by
      Karen Christino
    10. CHTA cursus door Mw J. Hoen
    11. Jaap Huibers watermantijdperk
    12. M. Gadalla Egyptische kosmologie
    13. www.geocities.com


<< Terug